Tantestületünk már 1990-ben megkezdte a környezeti nevelésre irányuló törekvéseit. Útkeresésünk során abból indultunk ki, hogy az "iskola akkor is tanít, amikor nem tanít." Komoly attitűdformáló, értékközvetítő erő az iskola egészének működése, üzemelése, atmoszférája, miliője, a benne dolgozók környezeti értékrendje, harmóniája. Meggyőződésünk, hogy a környezeti nevelés jellemzően tevékenység orientált műfaj. Igazán sikeressé csak az élményekben, cselekvésekben gazdag pedagógiai módszerek alkalmazásával válhat.

Célunk a környezeti ismeretek, a környezeti problémák megoldásához szükséges készségek, a környezethez fűződő érzelmi viszonyulások és értékek pedagógiai eszközökkel történő formálása. Mindez az egész személyiségre, a teljes emberre ható nevelési folyamat, amelyet csak úgy tudunk megvalósítani, hogy iskolai életünk minden területén ebben a szellemben tevékenykedünk. A gyerekek az iskolában töltik a napjuk közel egyharmadát. Így a környezeti nevelés legfontosabb színtere maga az épület. Az épület karbantartásánál, felújításánál igyekszünk energiatakarékos, esztétikus megoldásokat választani. Az iskola falait a gyerekek munkáival díszítjük, ahol lehet növényekkel tesszük barátságosabbá a termeket, a lépcsőházat. A folyosón kialakított "beszélgető asztalon" szinte mindig van vágott virág. Kicsik és nagyok egyaránt szívesen időznek a folyosói akvárium mellett, figyelve a kis halak életét. Az osztálytermeink hangulatosak, magukon hordozzák "lakóik" ötleteit, alkotó tevékenységét és esztétikai igényességét. Pici udvarunkat (150 négyzetméter) növényekel telepítettük be. Az igazi kerti hangulatban üldögélhetnek a gyerekek a farönk padokon, és akinek kedve van a burkolaton kirakott ugróiskolát járhatja. A törvényben megfogalmazott követelményeket figyelembe véve, eddigi jól bevált gyakorlatunkra építve rögzítettük pedagógiai programunkban a környezeti nevelési feladatainkat.

Környezeti nevelésünk színterei, formái:

  • Minden tantárgyba beillesztett környezeti nevelés
  • Erdei iskola programunk
  • Madarász és természetkutató szakkörünk
  • Környezetvédelmi akciók
  • Nyári természetkutató, környezetvédelmi táborok
  • Folyamatos tájékoztatás
  • Szelektív hulladékgyűjtés

Minden tantárgyba beillesztett környezeti nevelés

A természetismeret, a biológia, a fizika, a kémia felfedezteti, megismerteti a jelenségek természettudományos összefüggéseit. A földrajz sokoldalúan vizsgálja az ember és a környezet kapcsolatait. Az irodalom órák különböző műfajú írásokkal mutatják be a természeti jelenségeket, az ember természet iránt érzett csodálatát, szeretetét. A vizuális kultúra, a kézműves, a környezetkultúra tanórák a természetes és az épített környezetünk szépségét, esztétikumát, harmóniáját közvetítik. A történelem és osztályfőnöki órák segítenek a felelősségvállaló, környezettudatos magatartást, a környezeti erkölcsöt megalapozni, fejleszteni.  

Erdei iskola programunk

Az erdei iskola projektek során a gyerekek kiszabadulnak a megszokott iskolai keretek közül. Megszakad a hagyományos értelemben vett tanulási folyamat, környezet-adekvát problémakörök alapján szerveződik a tanulás. A túrák, a szabadban folyó felfedeztető megismerés, a manuális tevékenységek állandó jelenléte élményszerű, izgalmas tanulást biztosít tanulóink számára. A helyszínek kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy az öt év erdei iskolái során minden jellegzetes tájegységről (alföldi táj, mészkő és dolomit középhegység, vulkanikus középhegység, vízparti táj) képet kapjanak a gyerekek. A negyedikesek programja 3 napos, amelynek fő célja a közösségépítés, a természetben való viselkedés megismerése, az otthontól való távollét megszokása.
A felsős diákjainknak 5 napos programot szervezünk, amelyet az ország egy-egy jellegzetes tájegységén töltenek. Ott megismerik az adott terület természeti értékeit. Foglalkozások keretében megvizsgálják a környezeti tényezők jellemzőit, következtetéseket vonnak le a tapasztaltakról. A táj kultúrtörténeti értékeinek, néprajzi jellegzetességeinek megismerésével képet kapnak a természet és az ember kapcsolatáról. Az erdei iskolában az ismeretbővítés mellett, feladatunk még azegészséges életmód biztosítása, a fizikai állóképesség fejlesztése, a tanulók pszichés állapotánakjavítása. A nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben, vidám, játékos hangulatban együtt töltött napok, közös élmények pótolhatatlan embert kapcsolatokat alakítanak ki diákok és tanárok között.

Madarász és természetkutató szakkörünk

Munkánk során közvetlen környezetünk a Pilis, a Visegrádi-hegység, a Duna és a beleömlő patakok élővilágát, környezeti állapotát vizsgáljuk, kutatjuk. Fontos, rendszeres tevékenységünk a város határában lévő odútelep gondozása. Az odúkat a gyerekek készítik, helyezik ki a telepre, figyelemmel kísérik a költést. A rendszeres etetés mellett a gyerekek takarítják az odukat, és az esetleges javításokat elvégzik.      

Környezetvédelmi akciók

A környezet egy-egy, főleg a gyerekeket is érintő problémáját vizsgáljuk. Ezzel is fejlesztjük problémaérzékenységüket és tanítjuk diákjainkat az érdekérvényesítésre, konfliktuskezelésre.

Zöld napi programok

A Világtakarítási Napon az iskola környezetét, egy-egy erdőrészt vagy patakszakaszt teszünk tisztává. Célunk, hogy a gyerekek ráébredjenek, a környezet károsodását jobb megelőzni. 
A Föld Napi akadályversenyen a programot egy aktuális témára építjük (energiatakarékosság, vízhasználat). A gyerekek előzetes kutatómunkát végeznek, majd játékos vetélkedő formájában bizonyítják felkészültségüket.
A Madarak és Fák Napját stílusosan a madarak és fák között ünnepeljük, kirándulást szervezünk. A kellemes túra célja a figyelem felkeltése az élő természet sokféleségére, szépségére, a természettel együtt élő ember boldogságára.

 

Szelektív hulladékgyűjtés (Rendszeres papír- és elemgyűjtés)

Válogatva gyűjtjük a szerves hulladékot, a papírt, az elemeket és a veszélyes anyagokat.

Évente két alkalommal (tavasszal és ősszel) szervezünk papírgyűjtést. Az összegyűjtött papírt a helyi papírgyár veszi át, ahol a tanulóink meg is tekinthetik az újrahasznosítás folyamatát.
Az elemgyűjtés az egész tanévben folyamatos. Az elemek elszállításáról a Szalamandra Környezetvédelmi Egyesület gondoskodik. (Ez az egyesület iskolánkból nőtt ki. Végzős diákjaink kezdeményezésére jött létre 1992-ben.)

Nyári természetkutató, környezetvédelmi táborok

A nyári szünidő sohasem telik el környezeti nevelésre lehetőséget adó nomád, önellátó táborok nélkül, mely lehetőséget ad a környezetbarát életvitel gyakoroltatására.

Folyamatos tájékoztatás

A tanulóink, és természetesen a szülők, a pedagógusok figyelem felkeltését, tájékoztatását biztosítja az iskolarádió, az iskolaújság, a Templom Egerének környezetvédelmi rovata, valamint a Környezetvédelmi Faliújság. Így tudunk szóban, írásban, fotókon hírt adni a városunkban, a régióban történő jelenségekről folyamatokról, eseményekről.

Szelektív hulladékgyűjtés

A keletkező iskolai hulladékot a következő komponensekre válogatjuk szét: papír, szerves hulladék, veszélyes hulladékok (csak a dolgozók végzik), maradék vegyes hulladék.